دلم میخواد تو باشی

دلم میخواد همون قدر ک من دوست دارم دوسم داشته باشی

دلم میخواد فقظ مال من باشی

دلم میخواد واسم از خودت مایه بذاری

دلم میخواد نشونم بدی چقد دوسم داری

دلم میخواد بهت اعتماد کنم

دلم میخواد از اعتمادم سو استفاده نکنی

دلم میخواد بهت تکیه کنم

دلم میخواد بهت بگی از هیچی نترس من ازت حمایت

میکنم نمیذارم کسی اذیتت کنه

دلم میخواد کنار تو گرم بشم

کنار تو از هیچی نمیترسم

دلم میخواد کنار تو اروم شم

دلم میخواد واست مهم باشم

دلم میخواد واسم هر کاری بکنی

دلم میخواد با هم باشیم تا ابـــــــــــــــــــــد


دلم تـــــــــــــــو رو میخواد