¤آرامش آن است که بدانی درهر گام دست تو در دست خداست¤

 

همواره به رحمت وبرکت خداوند ایمان واطمینان قلبی داشته باشید.چرا که به ایمان شما پاسخ خواهد داد.

 

همیشه تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش ,خواهی دید اون لحظه هر گز  نخواهد آمد.