دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛

پــُـر از جــایِ خــالـیِ ♥تـــو♥


پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو


پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن


در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تــ♥ـــو


پــُـر از حــس پــرواز


پــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو

..................

زیبای من ...

می دانم دوری خیلی دور


دستم بهت نمی رسد اگر ممکن است


گهگاهی در مسیر باد باش


مطمئن باش اینجا همیشه مشامی هست !


که در انتظارش


عمیق تر میکشد تک تک نفس هایش را . . .!

............

تو هست ها را نیست می کنی... و من... نیست ها را آنگونه که هست دوست می دارم
تو هستی منی
اگرچه نیستی...
و من برای تو نیستم !!!
اگرچه...
...............
درد دل که میکنی ضعفهایت،دردهایت را می گزاری توی سینی

وتعارف میکنی که هرکدامش را ک می خواهند بردارند
تیز کنند تیغ کنند و بزنند ب روحت!
................

راستش را بخواهی فاجعه رفتن تو

چیزی را تکان نداد!


من هنوز هم چای میخورم،قدم میزنم


هنوز هم زنده هستم


اما


تلــــــــخ تر، تنـــــــهاتر و بی اعتـــــــمادتر ...
..................
اعتماد های رفته
مرام های مرده
باور های زنده به گور شده

بر کدامین
مزار فاتحه بخوانم؟!
............

نمیدانم مشکل از کجاس

صبر یا کاسه


این روز ها خیلی لبریز میشود...
..............
می گویند عشق آنست که به او نرسی
و من می دانم چرا …!
زیرا در روزگار من،
کسی نیست که زنانه عاشق شود
و مردانه بایستد…
................
هر روز که از خواب بیدار میشوم

می بینم هنوز امروز است,


فردا آرزوست...
............