___                                                        ___

 به تو عــــــــــــادت                                      کـــــرده بـــــودم 

   ای بـــــــه مـــــــــــــــن                             نزدیک تـــــراز مــــــن 

ای حضــــــــــــــــــــــــــــورم                   از تــــــو تـــــــــــــــــــــازه 

 ای نـــــــــــــــــــــــــــــگاهــــم            از تـــــــــــــــــــو روشـــــــــــن 

 بـــه تـــــــــــــــو عــــــــــــــــــــادت , کــــــــــــــــــــــــرده بــــــــــــــودم 

مثــــــــــــــــــل گلـــــــــــــــــــــــبرگی بـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــبنم

 مثــــــل عـــــــــاشقی به غـــــربت , مثـــــل مجــــروحی به مرهـــــــــم

    لحظــــــه در لحــــــظه عـــــــــذابه , لحظــــــه هـــــای مـــن بی تــــــو 

  تجـــــــــــربه کــــــــــردن مـــــرگـــه , زندگـــــــی کــــــردن بی تــــو 

 مـــــن کـــه در گـــــــــریزم از من به تــــو عــــادت کــــرده بــــودم

  از ســــــــکوت و گـــــریه شـب ,به تـــو حجـرت کـــرده بـــودم

   با گــــل و سنــگ و ســــتاره ,از تــو صحبت کــرده بــــودم  

  خلــوت خــــاطره هـــــــامو ,با تو قسمت کــرده بـودم 

 خـــــونـــــــــــه لـــــــــــــبریز ســــــــــکوتـــــــه 

 خـــــــــونـــــــــه از خــــــــــــاطره خـــــالی

  مـــــن پـــــــــر از مـــــــیل زوالــــــم 

 عشــــــــــــــــق مـــــــــــــــن

   تــــــــــــــــــــــــــــو در

    چـــــــــــــــــــه 

   حالی 

                                    

 برای تو می نویسم که بودنت بهار و نبودنت خزانی سرد است.

 تویی که تصور حضورت سینه بی رنگ کاغذم را نقش سرخ عشق می زند.

در کویر قلبم از تو برای تو می نویسم.

 ای کاش در طلوع چشمان تو زندگی می کردم.

تا مثل باران هر صبح برایت شعری می سرودم.

آن گاه زمان را در گوشه ای جا می گذاشتم و به شوق تو اشک می شدم,

و بر صورت مه آلودت می لغزیدم.

ای کاش باد بودم و همه عصر را در عبور می گذراندم,

 تا شاید جاده ای دور هنوز بوی خوب پیراهنت

را وقتی از آن می گذشتی در خود داشته باشد.

   که مرهمی شود برای دلتنگی هایم.

       

قلبم را دادم به تو که عشق منی ، با تو آمدم،

آمدم تا جایی که تو میخواهی، با تو می آیم ، 

می آیم به هر جا که بروی ، با تو میروم ، میروم هر جا که بروی….

همه جا با توام ، نیست جایی که بی تو باشم ، 

نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم

نیست یادی در قلبم جز یاد تو ، نیست مهری جز مهر تو در دلم

چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند،

آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنیای عاشقانه من است

همه جا با توام ، آنجا و اینجا در قلبم ، اینجا و آنجا در قلبت ،

 می تابم و و میتابی ، میمانم و میمانی، 

میدانم و میدانی که چقدر هم تو مرا دوست داری ، هم من دیوانه توام…

چه خوب میفهمی در دلم چی میگذرد ، 

چی خوب معنا میکنی نگاهم را ، 

چه عاشقانه میشنوی حرفهایم را

پاسخ دل گرفته ام را با عشق میدهی، وقتی دلتنگم ،

 خبر داری از دل تنگم ، وقتی تشنه دیدارم ، سیراب میکنی مرا عشقم

همه جا با همیم ، نیست جایی که بی تو باشم ،

نیست راهی که بی تو رفته باشم…

همه جا خاطره ، همه جا عشق ، همه جا عطر حضور تو ،

 جایی نیست که نباشد عطر نفسهای تو

همه جا خاطره ، جایی نیست که نمانده باشد یادی از تو…

تویی که جان داده ای به تنم و این یاد تو است که نفس میدهد

به این تنی که روحش در وجود تو است.

روح عشق در وجودمان، این است روزهای زندگی مان ،

با عشق روزمان شب میشود و با یاد هم شبهایمان را سر میکنیم…

همه جا با توام ،

    تو اینجا همیشه در قلبمی 

 و من آنجا باز هم به عشقت نفس میکشم…