خٌدایــــا.....خواستمــ  بگویمــ  تنهایــــمـ....
 
    امّـــا  نگــاه خَنــدانَََتـــ مَـــــرا شرمگینــــ کــرد!!...
 
   چـــِه کسیـــ بهتَـــــر از .....
 
    تـــــــــــــــــو......؟!!!!
 
 
                                          
 
 
 
            بــــــودَن بــا بعضیــــــ هـــآ
 
              لیـــــــــــاقَت  نمیـــــــــــــــــــخوآد
 
              اَعصـــــــــــاب میــــــــــــــخوآد....
 
                                       
     
        دلـــی ایــــنجا نــــــ ه گرفــــــــــــــــته،    
 
             نـــــــــــــه اندوهگیــــــــــــــنه         
 
                  نـــــــــ ه میــــــخَندِه                  
 
                 نـــــــــــــ ه شـــــــــادِه               
 
   ایــــــــــن دل سالهاس کَفــَــن کرده.تارو پودش را....
 
            بـــــــــا تارهــــــــای عنکَبـــــــوت
 
                 همـــــــــــــــــــــین.....
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                    درد یعــــــــــــــــــــنی..........
 
      تـــــــــــو نبآشـــــــــــــی و مــــــــــن.....
 
         درد هـــــــــــامو روی....
 
     همیـــــــــــن دیوار مجــــآزی بنویـــــــسمــــــ
 
 
             گـــــــــول راه رَفتــــــــــــنم را نخور.........
 
    منــــ تـــــــــــنهآ  جسمـــ مٌتِحَرکــــــــی امــــ
 
   بی تـــــــــــــــــــــو........
 
merzsazizam ke sar zadi         
boooooooooosk6ng32xpezk8y3euiu.gif
 
tnx
 
 
 vjc242zmlprpjnql0gg4.gif